Scrum förklarat på

10 minuter

Scrum och Agila processer kan verka helt obegripligt om du inte har fått det förklarat för dig. I denna artikel kommer du få det hela förklarat på ett begripligt och kortfattat sätt.

Hemligheten med Scrum är enkelhet, även vid komplexitet.

Scrum är en Agil process som är vanlig inom mjukvaruutveckling. Scrum är ett ramverk för projektledning och lämpar sig bra inom de flesta projekt då det oftast är omöjligt vid projektstart att förutse och plannera hela projektet.

Scrum förklarat på 10 minuter

Scrum har ett fast schema för släppcykler som kan vara olika längder, två veckor är förmodligen vanligast men också en och fyra veckor är vanliga. Dessa cykler kallas sprints och skapas för att möta förändringar i förhållandena. En Scrum-process skiljer sig från andra agila processer genom specifika begrepp och metoder, uppdelade i de tre kategorierna av roller, ceremonier (händelser eller möten) och artefakter som vi beskriver nedan.

Scrum-ceremonierna


Sprint Backlog Refinement

Alla medlemmar i Scrum-teamet är ansvariga för att förfina backloggen. Detta görs löpande för att förklara, estimera och prioritera saker i Produkt Backloggen.

Detta görs vanligen i ett möte där alla medlemmar i teamet är delaktiga, detta möte har normalt inga fasta rutiner utan alla ska känna sig lika delaktiga och ansvariga för backloggen.

Scrum from the Trenches - Product Backlog Refinement is a Scrum Team Responsibility | Scrum.org

Sprintplaneringsmöte

Arbetet som utförs under en Sprint är planerat i ett sprintplaneringsmöte. Detta möte är begränsat till två timmar per planerad vecka.

Kapaciteten för utvecklingsteamet för den kommande Sprinten bestäms.

Uppgifter väljs från Produkt-Backloggen och flyttas till Sprint-Backoggen i förhållande till kapaciteten.

Tillsammans med valet av uppgifterna formas även ett sprintmål. Detta mål är ett riktmärke för vad som förväntas i slutet av sprinten.

What is Sprint Planning? (scrum.org)

Dagligt stand-up-möte

I det här dagliga mötet synkroniseras och planeras arbetet de närmaste 24 timmarna. Detta möte hålls varje dag i Sprint. Detta möte hålls på exakt samma tid och plats varje dag för att underlätta planeringen.


Mötets struktur fastställs av utvecklingsteamet och kan genomföras på olika sätt om det fokuserar på framsteg mot Sprint-målet. Vissa utvecklingsteam använder frågor, andra är mer diskussionsbaserade.

What is a Daily Scrum?

Sprintgranskningsmöte

Varje sprint avslutades med ett sprintgranskningsmöte. I det här mötet inspekteras sprintresultaten och produktbackloggen justeras vid behov.

Sprintgranskningen innehåller följande element:

 • Deltagare är hela Scrum-teamet och även nyckelpersoner hos beställaren.
 • Produktägaren förklarar vilka uppgifter i Produkt-backloggen som blivit gjorda och vilka som inte blivit gjorda.
 • Utvecklingsteamet diskuterar vad som gick bra under Sprinten, vilka problem de stötte på och hur dessa problem löstes.
 • Utvecklingsteamet demonstrerar arbetet som gjorts och svarar på frågor om resultatet.
 • Produktägaren diskuterar produktbackloggen i dess nuvarande situation. Han eller hon projicerar sannolikt mål- och leveransdatum baserat på det arbete som hittils blivit utfört (om det behövs).
 • Hela gruppen samarbetar om vad man ska göra här näst, så att Sprintgranskningen ger värdefull information inför efterföljande Sprint Planning.
 • Granskning av hur marknaden eller potentiell användning av produkten kan ha förändrat vad som är det mest värdefulla att göra nästa.
 • Granskning av tidslinjen, budgeten, potentiella funktioner och marknadsinformation infär nästa förväntade version av produkten.

What is a Sprint Review? (scrum.org)

Sprint Retrospective Meeting

Sprint Retrospective är en möjlighet för Scrum Team att se över sig själv och skapa en plan för förbättringar som ska antas under nästa Sprint.

Under Sprint Retrospective diskuterar laget:

 • Vad som gick bra i denna Sprint.
 • Vad kan förbättras.
 • Vad kommer vi att förvänta oss att förbättra under nästa sprint.

Även om förbättringar kan genomföras när som helst, ger Sprint Retrospective mötet ett formellt tillfälle att fokusera på granskning och anpassning av sig själv och processen.

What is a Sprint Retrospective? (scrum.org)

Scrum-teamet

Produktägaren

Produktägaren är projektets viktigaste person. Produktägaren kan vara den primära användaren av produkten, eller åtminstone ha en djup förståelse om den som kommer att göra det.

Trots denna expertis får produktägaren inte avgöra hur mycket arbete som görs i sprinten eller ändra målen för den. Produktägaren måste vara tillgängliga för teamet och engagera sig aktivt i det.

Kommunikation är en stor del av detta, eftersom produktägaren kommunicerar med både teamet och kunden / intressenter.

Scrummastern

Scrum Master är den person som ser till att teamet håller sig till Scrums värderingar och praxis, ungefär som en tränare. De tar bort hinder, underlättar möten och arbetar med produktägare.

Intressant är att Scrum Mastern är en instruktör som inte har auktoritet över teamet, men bestämmer över processen.

Utvecklingsteamet

Utvecklingsteamet är hjärtat i scrumteamet, eftersom det är de som är ansvariga för att göra det faktiska projektarbetet. Varje medlem i teamet har en färdighet som tillsammans med de andra teammedlemmarna kombinerar för att tillgodose alla behov av att genomföra projektet.

Teamet agerar kollektivt och ansvarar för att ta reda på hur de ska uppnå sina mål. Produktägaren anger prioriteringarna och arbetet styrs av scrumprocessen och övervakas av scrummastern. Men alla andra ansvarsområden läggs på utvecklingsgruppens fötter.

Scrum-artefakterna

Produktbacklog

Produktbackloggen är en rangordnad lista över funktioner som behövs ordnad i delar av slutprodukten och det är där alla krav och uppgifter samlas.

Produktbackloggen listar alla funktioner, krav, förbättringar och korrigeringar som utgör de ändringar som ska göras i produkten i framtida utgåvor.

Produktbackloggobjekt har attributen beskrivning, prioriteringsordning, tidsuppskattning och värde. Dessa objekt benämns normalt som User Stories. Produktägaren är ansvarig för produktbackloggen, inklusive dess innehåll, tillgänglighet och prioritering.

Sprint-backlog

Sprintbackloggen är den uppsättning produktbacklogg-objekt som valts för Sprint, plus en plan för att leverera produktinkrement och förverkliga Sprint-målet.

Sprint Backlog är en prognos från teamet om vilken funktionalitet som kommer att göras tillgänglig i nästa inkrement och det arbete som behövs för att leverera den funktionaliteten som en fungerande produktinkrement.

Inkrement

Inkrementet är summan av alla objekt i den version av produkten som slutförts under en sprint i kombination med ökningarna av alla tidigare sprints.

I slutet av en Sprint måste den nya Inkrementen vara en fungerande produkt, vilket innebär att den måste vara i ett användbart skick. Det måste vara i fungerande skick oavsett om produktägaren bestämmer sig för att släppa den faktiskt.

Scrum process